Thông tin trường01Q36

Thông tin trường
Mã trường 01Q36
Tên trường Hệ văn hóa trong Học viện PK - KQ
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Học Phổ Thông
Địa chỉ Xã Kim Sơn- TP Sơn Tây - Hà Nội
Thông tin khác
KV: 2