Thông tin địa điểm thi HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - CS PHÍA NAM