Thông tin địa điểm thi HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG - Đào tạo cao đẳng quân sự